fbpx

Info

Tutkinnonosan hyväksytyn suorittamisen mukaiset osaamisvaatimukset löytyvät tutkinnon perusteista. Varmistu, että osaamisesi on määräysten mukaista.

Animointi ja liikegrafiikan tuotanto -tutkinnonosan keskeistä osaamista on eri tekniikoin toteutettu animointi. Siihen kuuluu erilaisten hahmojen luominen ja animointi sekä graafisten elementtien kuten tekstien ja logojen animointi.

Eri käyttötarkoituksiin ja -ympäristöihin soveltuvat tiedostomuodot ja tekniikat ovat myös keskeistä tietosisältöä, siksi työskentely tapahtuu useammilla eri ohjelmilla.

Animaatioon liittyy graafisten elementtien ja hahmojen luomisen lisäksi oleellisesti myös käsikirjoittaminen ja äänen käyttö.

Opiskelijalla tulee olla hyvä graafisen alan ohjelmien (Illustrator, Photoshop ja Premiere) perusosaaminen. Ohjelmien ongelmaton käyttö on edellytys tutkinnonosan menestykselläälle suorittamiselle.

Suorittaminen

Tutkinnonosa toteutetaan monimuoto-opiskeluna: kontaktiopetusta on vähän, omatoimista harjoittelemista verkkomateriaalin parissa paljon. Paljon aikaa vievä ja työtä vaativa animointi soveltuu luonteensa puolesta tällaiseen työskentelyyn.

Tutkinnonosa suoritetaan kurssisisällön mukaisella tai sovitusti vastaavan laajuisella kattavalla portfoliolla. Tehtäviä ei palauteta erikseen esim. Moodleen, vaan portfoliota on syytä alkaa rakentamaan heti kurssin alussa esimerkiksi verkkosivustolle. Näin kurssin edetessä on mahdollista antaa palautetta ja ohjausta myös kontaktipäivien välissä.

Kontaktiopetuspäivät ilmoitetaan etukäteen ja niillä kannattaa olla läsnä. Samasta aiheesta ei järjestetä useita kontaktipäiviä, joten kontaktipäivän missaaminen tarkoittaa päivän aiheen haltuun ottamista omatoimisesti.

Kontaktiopetuspäivien ja arviointikeskustelun ajankohdat määräävät yhden kurssiryhmän opintotahdin. Muutoin vastuu opintojen edistymisestä on opiskelijalla, joten opiskelun aikataulutus on syytä pitää mielessä ja realistisena.

Kurssin pakolliset harjoitukset kerrotaan kurssin alussa / edetessä ja niiden suunnitellut palautuspäivät mahdollistavat palautteen antamisen ja helpottavat opintojen aikatauluttamista. Pakolliset tehtävät voivat olla osa portfoliota, ja niiden tekeminen on välttämätöntä kurssin suorittamiseksi.

Tehtävien tekemiselle voi olla vaihtoehtona asiakastöiden tekeminen, mutta näistä on sovittava etukäteen.